เครื่องดนตรีประจำชาติอาเซี่ยน

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

d0828tt

BrunaiTawak
Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจากทองเหลือง พบที่ซาราวักบน
เกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ท าจากทองเหลืองของบรูไน ดารุสซาลามและที่อื่น ๆ
บนเกาะบอร์เนียวในสมัยก่อนนั้นโดยมากมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็น
ได้จากการที่มีลวดลายด้านหน้าเป็นรูปมังกรและสัตว์ทะเล ปูและปลา ขอบ
ด้านข้างเป็นรูปจระเจ้และปลา ครั้งหนึ่ง Tawak Tawak ใช้เป็นสัญญาณเรียกคน
ให้มารวมตัวกันไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงมโหรี G a m e l a n เหมือนเช่นใน
อินโดนีเซีย

BrunaiGambus
Gambus เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ มีสายทั้งหมด 12 เส้น
ดีดด้วยปิ๊ก ไม่เหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น แมนโดลินตรงที่ Gambus ไม่มี
ลายสลัก การปรับเสียงและรูปแบบการเล่นของ Gambus นั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับ
เครื่องดนตรีของชาวอาหรับ
BrunaiGandang
Gandang เป็นค าทั่วไปที่ใช้แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัว
กลองมีขนาดยาว ผิวหน้าของกลองมีสองด้าน ซึ่งมีขนาดต่างกัน ท ามาจาก
หนังแกะหรือหนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลองด้วยเส้นหวาย Gandang จะพบได้ที่กลุ่มของ Gamelan ของชาวชวาในรัฐยะโฮร์ Gandang
มลายูเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญในการแสดงดนตรีในโรงมหรสพ
เช่นเดียวกับ Gamelan

 

ประเทศอินโดนีเซีย

indonesia

images (3)
Gamelan เป็นกลุ่มของเครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรี
หลากหลายชนิด เช่น metallophones, xylophones และ gongs ขลุ่ยไม้
ไผ่ อาจมีนักร้องด้วยก็ได้ ค าว่า “Gamelan” มาจากค าของชาวชวา ค าว่า “
gamel” มีความหมายว่า ตี หรือ เคาะ และตัวท้าย “an” ใส่เพื่อท าให้นาม
นั้นเป็นพหูพจน์

angklung01
Angklung เป็นเครื่องดนตรีที่ท ามาจากท่อไม้ไผ่ 2 ชิ้นแนบกับ
โครงไม้ไผ่ท่อ มีลักษณะเป็นวงโค้งเวลาเขย่าจึงเกิดเสียงก้องกังวาน ฐาน
ของโครงนั้นจะถูกยึดกุมด้วยมือเดียว ขณะที่อีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็วจาก
ด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง Angklung ทั้งสามอันหรือมากกว่านั้นจะแสดงเป็น
กลุ่ม แต่ละอันจะเล่นเพียงโน้ตเดียว และเมื่อเสียงของแต่ละอันรวมกันก็
จะเกิดเป็นท่วงท านองหลักขึ้น Angklung ได้รับความนิยมทั่วทั้งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีถิ่นก าเนินที่อินโดนีเซีย (ชาวชุนดาใช้และเล่นมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ)
gambang
 Gambang หรือที่เรียกว่า Gambang kayu (Gambang ไม้) เป็น
เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกับระนาดที่ใช้ในหมู่ชาวอินโดนีเซียและทาง
ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ในวงมโหรี Gamelan และ Kulintang

 

 

T170609_05C

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s